<

p>■Support me: https://playerduo.net/therealkeii

■Youtube: https://www.youtube.com/@KosakaKeii
■Facebook: https://www.facebook.com/therealkeii/

■Discord: therealkeii_

【Văn hóa khi xem stream:】
1/ Đừng biến bạn thành một kẻ khó ưa.
2/ Không bàn luận những thứ không liên quan tới buổi stream (aka nói nhảm).
3/ Không nhắc tới những Vtuber đã tốt nghiệp khỏi Holo để bàn về pastlife, futurelife, another identity…
4/ Không seeding, không spam, không bàn chính trị.
【Về gameplay:】
Chơi dở lắm khỏi chỉ. Chừng nào bí tự tôi hỏi.


■Like/Follow Facebook của mình để được cập nhật các tin tức mới cũng như dịch thuật về Fubuki cũng như các Vtuber khác: https://www.facebook.com/pagecuaKeii/

■使用BGM:
     ❖DOVA-SYNDROME
     HP:https://dova-s.jp/

#Keii #KosakaKeii

コメントを残す